Language   TH   EN

 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น-03

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนหรือการคอร์รัปชั่นนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ทําลายการแข่งขันอย่างเสรีและ เป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ จึงได้จัดทํา “นโยบายต่อต้าน คอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด

คํานิยาม

“คอร์รัปชั่น (Corruption)” หมายถึง การให้/รับสินบน หรือการให้/รับทรัพย์สิน เงินทอง รวมทั้งประโยชน์อื่น ใดที่ไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวละเว้นการปฎิบัติหรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ส่วนตนที่ไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์

 1. กําหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ และพนักงาน ดําเนินการหรือกระทําการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อการบริหารจัดการที่ดี
 2. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดําเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังต่อรูปแบบการคอร์รัปชั่นดังนี้

1.1 ของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรอง

(1)  บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสําคัญที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

(2)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถให้/รับของขวัญ และค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรองได้ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม โดยการรับ หรือให้นั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการรับหรือให้ดังกล่าวต้องทําด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้

(3)  ของขวัญที่อาจรับได้ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด

(4)บริษัทฯไม่ไดม้ีข้อห้ามในการจัดทําของขวัญที่มีตราสัญลักษณข์องบริษัทฯตราบใดที่การให้ของขวัญ

แก่บุคคลหรือหน่วยงานนั้นมีเหตุอันควร และสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ 1/3

(5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ลําเอียง หรือลําบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

 

1.2 การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง

(1) บริษัทฯสนับสนุนให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานมีอํานาจในการใช้สิทธิทางการเมืองของตนเอง

ตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โ ดยใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทํางานและ ใช้ทรัพยากรของตนเองเท่านั้น

(2) บริษัทฯมีนโยบายไม่ช่วยเหลือสนับสนุนพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองหรือนักการเมืองไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

1.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการให้หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของบริษัท ฯ และการ ติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อสงสัยโดยสุจริตหรือพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการ คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไ ม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคล ที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆ
 2. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ จึงกําหนดเป็นมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการ ทุจริตคอร์รัปชั่น ไว้ในนโยบายฉบับนี้

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

  1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
  2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จําเป็น โ ดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  3. ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
  4. บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไ ม่ว่าจะโดยการปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สั่งพักงาน เลิกจ้าง หรือกระทําการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
  5. ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือข้อร้องเรียน ดําเนินการได้ ดังนี้

 

(1) ส่งโดยตรงที่เลขานุการบริษัท
บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด(มหาชน)
1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ Email : companysecretary@spvi.co.th

 

(2) ส่งโดยตรงที่แผนกตรวจสอบภายใน
นางสาวยุพา เบญจวิกรัย
บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด(มหาชน)
1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ Email : yupa@spvi.co.th