Language   TH   EN

 

 

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
– แบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ก.
– แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ข.
 – หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แบบ ค.

 

“ วีดีโอ ถ่ายทำด้วยกล้อง iPhoneตัดต่อด้วยโปรแกรม iMovie “

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
– มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
– หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
– แบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ก.
– แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ข.
– หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แบบ ค.
 + การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 – หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
– เอกสารแนบ 1 :  สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
– เอกสารแนบ 2 :  รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
– เอกสารแนบ 3 :  ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
– เอกสารแนบ 4 :  ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน  
– เอกสารแนบ 5 :  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
– เอกสารแนบ 6 :  นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
+ เอกสารแนบ 7 : หนังสือมอบฉันทะ
7.1  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
7.2  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
7.3  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
– เอกสารแนบ 8 :  แผนที่สถานที่ประชุม

 

“ วีดีโอ ถ่ายทำด้วยกล้อง iPhoneตัดต่อด้วยโปรแกรม iMovie “

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
– หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
– แบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ก.
– แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ข.
– หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แบบ ค.
 + การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
   -หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น2560
   -เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
   -เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
  -เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  -เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
  -เอกสารแนบ 5  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  -เอกสารแนบ 6 นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
+เอกสารแนบ 7 : หนังสือมอบฉันทะ
 1 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
 2 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 3 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
-เอกสาร 8 แผนที่สถานที่ประชุม

“ วีดีโอ ถ่ายทำด้วยกล้อง iPhone 6 และ iPhone 6 Plus ตัดต่อด้วยโปรแกรม iMovie “

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
– หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
– แบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ก.
– แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ข.
– หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท แบบ ค.
+ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
– เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
– เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
– เอกสารแนบ 3 : ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
– เอกสารแนบ 4 : ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
– เอกสารแนบ 5 : เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
– เอกสารแนบ 6 : รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
– เอกสารแนบ 7 : หนังสือมอบฉันทะ
     1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
     2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
     3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
– เอกสารแนบ 8 : แผนที่สถานที่ประชุม
 – มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

“ วีดีโอ ถ่ายทำด้วยกล้อง iPhone 6 และ iPhone 6 Plus ตัดต่อด้วยโปรแกรม iMovie “

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
– หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการปรชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
– แบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ก.
– แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ข.
– หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แบบ ค.
+ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
– เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
– เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชี สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
– เอกสารแนบ 3 : ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
– เอกสารแนบ 4 : ประวัติกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม
– เอกสารแนบ 5 : ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
– เอกสารแนบ 6 : เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
– เอกสารแนบ 7 : รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
– เอกสารแนบ 8 : หนังสือมอบฉันทะ
     1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
     2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
     3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
– เอกสารแนบ 9 : แผนที่สถานที่ประชุม
– มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558