Language   TH   EN

สารจากประธาน-02

Screen Shot 2559-03-11 at 3.46.46 PM

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยหลายเหตุการณ์ อันส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการดำเนินการค้าและเศรษฐกิจโดยทั่วไปที่มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป การที่เศรษฐกิจเติบโตค่อนข้างช้าประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคจำเป็นต้องตัดสินใจในการลงทุน และจับจ่ายใช้สอยด้วยความระมัดระวังและอย่างรอบคอบ อีกทั้งสภาวะการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในประเทศอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมียอดขายที่ลดลงกว่าเดิมเล็กน้อยประมาณ 4% อย่างไรก็ตามท่ามกลางสภาวะไม่เอื้ออำนวยดังกล่าว บริษัทจึงได้ดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดตลอดทั้งปี รวมทั้งได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดอย่างต่อเนื่องโดยละเอียด และได้ทบทวนช่องทางการจำหน่ายและบริการทั้งหมด จึงได้ทำการเปิดสาขาใหม่ในจุดที่มีศักยภาพ 5 แห่ง และปิดสาขาเดิม 3 แห่ง ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีสาขาที่ให้บริการลูกค้าที่มีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ รวม 33  แห่ง

นอกจากนี้บริษัทได้เริ่มดำเนินการร่วมกับบริษัทคู่ค้าที่มีเครือข่ายกว้างขวางและมีธุรกิจที่เอื้ออำนวยร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและบริการลูกค้า โดยจะเป็นแนวทางหลักในการขยายธุรกิจในปี 2560 รวมทั้งการเพิ่มช่องทางต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และตอบสนองนโยบายภาครัฐในการผลักดันประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลในการประกอบธุรกิจและการบริหารเป็นสำคัญ

บริษัทมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะให้บริการที่มีผลิตภัณฑ์ระดับสากลที่มีมาตรฐานสูง มีบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการฝึกอบรมให้ลูกค้ามีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ให้สูงสุดอันจะนำไปสู่องค์กรที่ให้บริการที่เป็นเลิศ

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน ลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ได้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอให้ความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการและผู้บริหารทุกคนจะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ มีความโปร่งใสและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทได้เติบโตยั่งยืนตลอดไป

Screen Shot 2559-03-11 at 3.46.46 PM.