ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนสังคมวงกว้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม โดยครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ โดยได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.spvi.co.th/investor-relations/

  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ คือ การให้ของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน  และคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

  การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชน และนำมาใช้เป็นแนวความคิดหลัก ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพการ สมรส ความทุพพลภาพ และไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ในส่วนความรับผิดชอบต่อพนักงาน

  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้เกียรติ

(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

(4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
(5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

(6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน อย่างเคร่งครัด

(7) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ความมั่นคงในหน้าที่การงานของ พนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจัดให้สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน ได้แก่ ประกันชีวิตหมู่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีการตรวจสุขภาพประจำปี

  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีมุ่งเน้นการทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

(1) มุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้า และพัฒนาบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า

(2) จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

(3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

(4) จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

(1) คัดเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อลูกค้า

(2) ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนี้
● นำหลอดไฟLEDซึ่งเป็นหลอดไฟประเภทประหยัดพลังงานและมีความทนทาน ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อยมาใช้ในร้านค้าสาขาทุกแห่งตลอดจนสำนักงานใหญ่
● ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การรีไซเคิลวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ การใช้น้ำอย่างประหยัด

  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทฯ อยู่รอดและเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดีบริษัทฯ จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

(1) มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้แก่ทุกเพศทุกวัย

(2) ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรม สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และบุคคลากรทางด้านการศึกษา ตลอดจนเยาวชน อันได้แก่

●โครงการLearning with iPad เพื่อให้ครูสามารถใช้iPadประยุกต์ในการสอนกับโรงเรียน และนักเรียนใช้ iPadประกอบการเรียน กับโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จ.สุพรรณบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จ.ลพบุรี และโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

● โครงการค่ายหนังสั้น สำหรับเยาวชนภาคตะวันออกกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการของมูลนิธิสร้างเสริมไทย ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดภูมิปัญญา ได้แก่ โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พร้อมอุปกรณ์และสื่อการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น จ.ลพบุรี และโครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง เพื่อเป็นเวทีให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้แสดงความสามารถ ถ่ายทอดความฝัน ความหวังและจินตนาการผ่านปลายพู่กัน

ตลอดจนเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact GYM by mai Executives ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับ SE โดยร่วมเป็นจิตอาสาเเบ่งปันความรู้ ความสามารถประสบการณ์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้