ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

    บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนสังคมวงกว้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
    บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม โดยครอบคลุมในเรื่องของการดูแล ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ โดยได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.spvi.co.th/คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ คือ การให้ของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

  การเคารพสิทธิมนุษยชน
    บริษัทฯ ยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชน และนำมาใช้เป็นแนวความคิดหลัก ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพการ สมรส ความทุพพลภาพ และไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ในส่วนความรับผิดชอบต่อพนักงาน

  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
    บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของ
บริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้เกียรติ(5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน(6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต    อย่างเคร่งครัด
    และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ(7) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
(4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน    ความมั่นคงในหน้าที่การงานของ พนักงาน หรือคุกคามและ
    กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความ    สร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 
    สามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
     นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจัดให้สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน ได้แก่
     ประกันชีวิตหมู่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีการตรวจสุขภาพประจำปี
 

  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
    บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีมุ่งเน้นการทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

    (1) มุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้า และพัฒนาบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
    (2) จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
    (3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ
        ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
    (4) จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
    บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 
    (1) คัดเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อลูกค้า 
    (2) ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

    บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ม ค่า ดังนี้ 
    - นำหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดไฟประเภทประหยัดพลังงานและมีความทนทาน ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อยมาใช้ในร้านค้าสาขาทุกแห่งตลอดจนสำนักงาน
    ใหญ่
    - ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การรีไซเคิลวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ การใช้น้ำอย่างประหยัด
    -  ร่วมรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติกในร้าน iStudio by spvi และ U•Store by spvi
    (3) ปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
    บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทฯ อยู่รอดและเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดีบริษัทฯ จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 
    (1) มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้แก่ทุกเพศทุกวัย 
    (2) ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม

    สำหรับปี 2563 บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรม สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และบุคคลากรทางด้านการศึกษา ตลอดจนเยาวชน อันได้แก่
    - โครงการ Learning with iPad เพื่อให้ครูสามารถใช้ iPad ประยุกต์ในการสอนกับโรงเรียน และนักเรียนใช้ iPad ประกอบการเรียนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี โรงเรียนศรีวิทยา ปากน้ำ
    - โครงการ Learning with Mac เพื่อให้ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการสอนกับโรงเรียน กับวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

    นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการของมูลนิธิสร้างเสริมไทย ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดภูมิปัญญา ได้แก่ โครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เด็กพิการและด้อยโอกาสได้แสดงความสามารถให้สังคมได้รับรู้ด้วยการถ่ายทอดความฝัน ความหวังและจินตนาการที่มีผ่านปลายพู่กัน

    ตลอดจนเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact GYM by mai Executives ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับ SE โดยคุณไตรสรณ์ วนญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ ร่วมเป็นจิตอาสาเเบ่งปันความรู้ ความสามารถประสบการณ์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้