คณะกรรมการบริษัทฯ

  ประกอบด้วย กรรมการจํานวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย
image
นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
image
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ
image
นายนราธร วงศ์วิเศษ
กรรมการ
image
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการ
image
นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
กรรมการ
image
นายสุจิน สุวรรณเกต 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
image
นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
image
นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

image
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร
image
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการบริหาร
image
คุณเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
กรรมการบริหาร
image
คุณอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

image
นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
image
นายสุจิน สุวรรณเกต
กรรมการตรวจสอบ
image
นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

image
คุณนราธร วงศ์วิเศษ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
image
คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
image
คุณเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
image
คุณอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

image
คุณธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
image
คุณสุจิน สุวรรณเกต
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
image
คุณสุษมา รัติวานิช
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะผู้บริหาร

image
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการผู้จัดการ
image
คุณเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
image
คุณอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
image
คุณดวงนภา วรญาณโกศล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกผลิตภัณฑ์
image
คุณพงศกร บุญศรีเมือง
ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ
image
คุณไพโรจน์ อุลิศนันท์
ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy