นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

 


นายสุจิน สุวรรณเกต

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 


นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหาร

 

  

นายนราธร วงศ์วิเศษ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 


นางสุษมา รัติวานิช

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 


นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

 

   


นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ


นายโสภณ อิงค์ธเนศ

กรรมการ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหารนายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ
   

นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 


นายธีระ อภัยวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณา
ค่าตอบแทน

 

นายสุจิน สุวรรณเกต
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนายนราธร วงศ์วิเศษ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง


 


นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ 


นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

  

นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  


นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

 

นายสุจิน สุวรรณเกต
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 


นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

 นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ


นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

   


นางดวงนภา วรญาณโกศล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกผลิตภัณฑ์


นายพงษ์สันต์ โมฬี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนกค้าปลีก)


นายพงศกร บุญศรีเมือง

ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

   


นายไพโรจน์ อุลิศนันท์

ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1

  
   

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)