นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน


นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหาร

 


นายนราธร วงศ์วิเศษ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

   
นายสุจิน สุวรรณเกต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ
 

   


นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ


นายโสภณ อิงค์ธเนศ

กรรมการ 

 

 


นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหาร

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ 

นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการนายธีระ อภัยวงศ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณา
ค่าตอบแทน
นายสุจิน สุวรรณเกต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


นายนราธร วงศ์วิเศษ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ 


นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

 


นายธีระ อภัยวงศ์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแท

 

นายสุจิน สุวรรณเกต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 


นางสุษมา รัติวานิช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

 


นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล
กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ 


นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล
กรรมการผู้มีอําานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

 

นางสาวภัคจิรา ทัศนเสวี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

 

   

 

นางดวงนภา วรญาณโกศล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกผลิตภัณฑ์

 

 

 

นายพงศกร บุญศรีเมือง 
ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ

 


นายไพโรจน์ อุลิศนันท์
ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1

 

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้