ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)6M/2564
(01/01/64 - 31/06/64)
6M/2563
(01/01/63 - 31/06/63)  
2563
(01/01/63 - 31/12/63)  
2562
(01/01/62 - 31/12/62)  
2561
(01/01/61 - 31/12/61)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด46.15466.6244.9736.9045.27
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ68.1036.3367.6555.9259.27
สินค้าคงเหลือ324.83185.21455.45391.51295.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน458.38694.54590.24620.71492.32
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ59.56183.10219.6147.78 49.92
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน259.46244.83273.91107.99109.34
รวมสินทรัพย์717.84939.87864.15728.70601.66
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม--122.00--
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ120.1411.86135.67317.17253.43
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี-----
รวมหนี้สินหมุนเวียน174.67459.13310.71326.63258.13
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน124.22117.53141.1723.1014.80
รวมหนี้สิน298.89576.66451.88349.73272.94
ทุนจดทะเบียน200.00200.00200.00200.00200.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า200.00200.00200.00200.00200.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น39.8139.8139.8139.8139.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม179.14122.90172.47139.1688.91
หุ้นทุนรับซื้อคืน-----
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย-----
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น-----
  - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน-----
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่418.95362.71412.27378.97328.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย-----
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)6M/2564
(01/01/64 - 31/06/64)  
6M/2563
(01/01/63 - 31/06/63)  
2563
(01/01/63 - 31/12/63)  
2562
(01/01/62 - 31/12/62)  
2561
(01/01/61 - 31/12/61)  
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ2,541.491,431.393,597.063,567.832,560.51
รายได้อื่น23.5518.7737.9142.0930.95
รวมรายได้2,565.041,450.163,634.973,609.912,591.46
ต้นทุน2,300.771,269.063,202.543,167.262,236.03
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร196.33149.54334.69347.90298.87
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย2,497.101,418.593,537.233,515.172,534.90
EBITDA103.5262.52163.73120.0679.40
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย35.5830.9565.9925.3122.84
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้67.9431.5697.7494.75 56.56
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่50.6723.7373.3075.7045.22
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.130.060.180.190.11
อัตราส่วนทางการเงิน6M/2564 6M/2563 25632562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)2.621.511.901.90
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)25.6520.6718.5321.39
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)16.1911.4712.2714.24
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)0.711.591.100.92
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า)5.734.364.565.43
อัตรากำไรขั้นต้น (%)9.4711.3410.9711.23
EBIT Margin (%)2.652.182.692.62
อัตรากำไรสุทธิ (%)1.981.642.022.10
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)90.1533.8158.2261.95
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)16.613.667.569.22
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์, อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า, อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

 เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้