ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

“กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วง น้ําหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้