ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)9M/2566
(01/01/66–30/09/66)
9M/2565
(01/01/65–30/09/65)
2565
(01/01/65 - 31/12/65)  
2564
(01/01/64 - 31/12/64)  
2563
(01/01/63 - 31/12/63)  
ชนิดงบการเงินงบเฉพาะกิจการงบเฉพาะกิจการงบเฉพาะกิจการงบเฉพาะกิจการงบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด119.2853.5650.2899.4444.97
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ177.6784.1068.8776.5567.65
สินค้าคงเหลือ638.61399.84603.76324.72455.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน983.55546.81741.79511.47590.24
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ97.7682.3992.6874.28219.61
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน292.81303.44311.15280.32273.91
รวมสินทรัพย์1,276.36850.251,052.95791.78864.15
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม125.7683.30--122
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ456.1187.35333.73116.63135.67
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี-----
รวมหนี้สินหมุนเวียน643.54238.62411.19182.56310.71
รวมหนี้สินรวมหนี้สินไม่หมุนเวียน71.57105.8291.91117.18141.17
รวมหนี้สิน715.11344.43503.1299.73451.88
ทุนจดทะเบียน200200200200200
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า200200200200200
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น39.8139.8139.8139.8139.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม321.44266.01310.04252.24172.47
หุ้นทุนรับซื้อคืน-----
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย-----
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น-----
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน-----
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่561.25505.82549.85492.05412.27
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย-----

 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)9M/2566
(01/01/66–30/09/66)
9M/2565
(01/01/65–30/09/65)  
2565
(01/01/65 - 31/12/65)  
2564
(01/01/64 - 31/12/64)  
2563
(01/01/63 - 31/12/63)  
ชนิดงบการเงินงบเฉพาะกิจการงบเฉพาะกิจการงบเฉพาะกิจการงบเฉพาะกิจการงบเฉพาะกิจการ
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ4,841.103,931.105,566.535,535.793,597.06
รายได้อื่น30.5336.2449.2337.4737.91
รวมรายได้4,847.643,967.345,615.765,573.263,634.97
ต้นทุน4,344.043,516.044,975.464,998.773,202.54
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร419.36340.90473.86409.24334.69
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย4,763.403,856.955,449.325,408.013,537.23
EBITDA191.13179.62261.75242.13163.73
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย82.8969.2295.376.8865.99
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้108.23110.39166.44165.2597.74
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่81.4083.76126.57125.5673.3
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.200.210.320.310.18

 งบกระแสเงินสด (ลบ.)
9M/2566
(01/01/66 – 30/09/66)
9M/2565
(01/01/65 – 30/09/65)
2565
(01/01/65 - 31/12/65) 
2564
(01/01/64 - 31/12/64)  
2563
(01/01/63 - 31/12/63)  
ชนิดงบการเงินงบเฉพาะกิจการงบเฉพาะกิจการงบเฉพาะกิจการงบเฉพาะกิจการงบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน108.2527.32148.92304.72-119.92
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน-40.80-43.61-67.94-42.3891.88
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน1.56-29.60-130.14-207.8636.11
เงินสดสุทธิ69.00-45.89-49.1754.478.06

 อัตราส่วนทางการเงิน
9M/2566
(01/01/66 – 30/09/66)
9M/2565
(01/01/65 – 30/09/65)
25652564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)1.53 2.291.82.8
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)23.28 30.7224.327.77
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)15.45 23.1618.0519.96
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)1.27 0.680.910.61
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า)6.13 7.376.096.73
อัตรากำไรขั้นต้น (%)10.27 10.5610.629.7
EBIT Margin (%)2.22 2.782.962.96
อัตรากำไรสุทธิ (%)1.67 2.112.252.25
     

ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์, อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า, อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้