ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)3M/2565
(01/01/65 - 31/03/65)
3M/2564
(01/01/64 - 31/03/64)  
2564
(01/01/64 - 31/12/64)  
2563
(01/01/63 - 31/12/63)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด54.453.6899.4444.97
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ106.6160.6376.5567.65
สินค้าคงเหลือ366.94419.67324.72455.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน540.45551.77511.47590.24
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ79.3756.2874.28219.61
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน287.18261.64280.32273.91
รวมสินทรัพย์827.62813.41791.78864.15
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม---122
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ126.23176.92116.63135.67
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี----
รวมหนี้สินหมุนเวียน198.57238.28182.56310.71
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน109.31129.03117.18141.17
รวมหนี้สิน307.87367.32299.73451.88
ทุนจดทะเบียน200200200200
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า200200200200
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น39.8139.8139.8139.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม279.94206.29252.24172.47
หุ้นทุนรับซื้อคืน----
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย----
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น----
  - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน----
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่519.75446.1492.05412.27
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย----
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)3M/2565
(01/01/65 - 01/03/65)  
3M/2564
(01/01/64 - 01/03/64)  
2564
(01/01/64 - 31/12/64)  
2563
(01/01/63 - 31/12/63)  
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ1243.691377.665535.793597.06
รายได้อื่น12.689.9837.4737.91
รวมรายได้1256.371387.645573.263634.97
ต้นทุน1111.71242.864998.773202.54
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร108.1899.68409.24334.69
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย1219.881342.545408.013537.23
EBITDA58.0462.73242.13163.73
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย21.5517.6276.8865.99
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้36.4945.11162.2597.74
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่27.733.82125.5673.3
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.070.080.310.18
งบกระแสเงินสด (ลบ.)
3M/2565
(01/01/65 - 01/03/65)    
3M/2564
(01/01/64 - 31/12/64)   
2564
(01/01/64 - 31/12/64)  
2563
(01/01/63 - 31/12/63)  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน-15.39150.28304.72-119.92
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน-16.06-7.03-42.3891.88
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน-13.6-134.54-207.8636.11
เงินสดสุทธิ-45.048.8754.478.06
อัตราส่วนทางการเงิน
3M/25653M/2564 25642563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)2.72
2.322.81.9
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)24.7323.8427.7718.53
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)19.0917.5119.9612.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)0.590.820.611.1
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า)6.635.96.734.56
อัตรากำไรขั้นต้น (%)10.619.799.710.97
EBIT Margin (%)2.93.252.962.69
อัตรากำไรสุทธิ (%)2.22.442.252.02

ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์, อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า, อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)