ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)3M/2564
(01/01/64 - 31/03/64)  
3M/2563
(01/01/63 - 31/03/63)  
2563
(01/01/63 - 31/12/63)  
2562
(01/01/62 - 31/12/62)  
2561
(01/01/61 - 31/12/61)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด53.68159.0144.9736.9045.27
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ60.6333.5367.6555.9259.27
สินค้าคงเหลือ419.67215.94455.45391.51295.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน551.77413.68590.24620.71492.32
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ56.2848.15219.6147.78 49.92
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน261.64223.62273.91107.99109.34
รวมสินทรัพย์813.41637.30864.15728.70601.66
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม--122.00--
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ176.9292.35135.67317.17253.43
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี-----
รวมหนี้สินหมุนเวียน238.28189.84310.71326.63258.13
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน129.0396.38141.1723.1014.80
รวมหนี้สิน367.32286.23451.88349.73272.94
ทุนจดทะเบียน200.00200.00200.00200.00200.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า200.00200.00200.00200.00200.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น39.8139.8139.8139.8139.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม206.29111.26172.47139.1688.91
หุ้นทุนรับซื้อคืน-----
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย-----
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น-----
  - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน-----
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่446.1351.07412.27378.97328.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย-----
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)3M/2564
(01/01/64 - 31/03/64)  
3M/2563
(01/01/63 - 31/03/63)  
2563
(01/01/63 - 31/12/63)  
2562
(01/01/62 - 31/12/62)  
2561
(01/01/61 - 31/12/61)  
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ1,377.66735.133,597.063,567.832,560.51
รายได้อื่น9.9810.6537.9142.0930.95
รวมรายได้1,387.64745.783,634.973,609.912,591.46
ต้นทุน1242.86644.043202.543,167.262,236.03
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร99.6885.90334.69347.90298.87
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย1,342.54729.943,537.233,515.172,534.90
EBITDA62.7333.64163.73120.0679.40
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย17.6217.8065.9925.3122.84
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้45.1115.8497.7494.75 56.56
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่33.8212.1073.3075.7045.22
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.080.030.180.190.11
อัตราส่วนทางการเงิน3M/2564 3M/2563 25632562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)2.322.181.901.90
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)23.8420.9818.5321.39
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)17.5115.4712.2714.24
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)0.820.821.100.92
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า)5.906.034.565.43
อัตรากำไรขั้นต้น (%)9.7912.3910.9711.23
EBIT Margin (%)3.252.122.692.62
อัตรากำไรสุทธิ (%)2.441.622.022.10
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)90.0674.9558.2261.95
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)11.9612.437.569.22
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์, อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า, อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

 เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้