ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)9M/2564
(01/01/64 - 31/09/64)
9M/2563
(01/01/63 - 31/09/63)  
2563
(01/01/63 - 31/12/63)  
2562
(01/01/62 - 31/12/62)  
2561
(01/01/61 - 31/12/61)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด164.84114.4544.9736.9045.27
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ49.7839.2467.6555.9259.27
สินค้าคงเหลือ275.05166.81455.45391.51295.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน501.66325.38590.24620.71492.32
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ75.08239.99219.6147.78 49.92
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน268.59292.25273.91107.99109.34
รวมสินทรัพย์770.25617.63864.15728.70601.66
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม--122.00--
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ176.6239.47135.67317.17253.43
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี-----
รวมหนี้สินหมุนเวียน224.5486.28310.71326.63258.13
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน112.38160.79141.1723.1014.80
รวมหนี้สิน336.92247.06451.88349.73272.94
ทุนจดทะเบียน200200200200200
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า200200200200200
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น39.8139.8139.8139.8139.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม193.52130.75172.47139.1688.91
หุ้นทุนรับซื้อคืน-----
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย-----
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น-----
  - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน-----
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่433.33370.56412.27378.97328.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย-----
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)9M/2564
(01/01/64 - 31/09/64)  
9M/2563
(01/01/63 - 31/09/63)  
2563
(01/01/63 - 31/12/63)  
2562
(01/01/62 - 31/12/62)  
2561
(01/01/61 - 31/12/61)  
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ3,541.982,122.033,597.063,567.832,560.51
รายได้อื่น26.0728.4637.9142.0930.95
รวมรายได้3,568.052,150.493,634.973,609.912,591.46
ต้นทุน3,195.731,879.683,202.543,167.262,236.03
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร284.32227.8334.69347.90298.87
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย3,480.052,107.483,537.233,515.172,534.90
EBITDA138.8790.86163.73120.0679.40
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย50.8747.8565.9925.3122.84
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้8843.0297.7494.75 56.56
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่65.0631.5973.3075.7045.22
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.160.080.180.190.11
อัตราส่วนทางการเงิน
9M/2564 9M/2563 25632562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)2.233.771.901.90
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)26.5617.6518.5321.39
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)20.5714.3712.2714.24
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)0.780.671.100.92
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า)7.285.984.565.43
อัตรากำไรขั้นต้น (%)9.7811.4210.9711.23
EBIT Margin (%)2.4722.692.62
อัตรากำไรสุทธิ (%)1.821.472.022.10
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)112.7182.0358.2261.95
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)20.4515.237.569.22
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์, อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า, อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

 เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้