วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  นโยบายและทิศทางองค์กร

บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผสมผสานสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรม การเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน ด้วยค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้


  ค่านิยม

     Service Excellence   :  ให้บริการด้วยความใส่ใจ สรรหาบริการที่ดี เพื่อชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Lifestyle)
     People   :  ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปด้วยกัน
     Value   :  ส่งมอบคุณค่า ให้แก่ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
     Integrity   :  ซื่อสัตย์ยึดถือหลักคุณธรรม
 

  วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำโซลูชั่นและสร้างประสบการณ์สำหรับชีวิตยุคดิจิทัลให้กับทุกวัย 

 

  พันธกิจ

     1. เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ในการช่วยวิเคราะห์ สร้างสรรค์ วางแผน ค้นหาความรู้
แก้ปัญหาทำงานร่วมกัน และนำเสนอผลงานเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)

     2. สร้างประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี สำหรับชีวิตประจำวันให้กับทุกวัย

     3. มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานเพื่อมอบบริการอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าพร้อมให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้แก่พนักงาน ให้ก้าวทันกับนวัตกรรมที่เปลี่ยน แปลงตลอดเวลา เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

     4. มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ เนินชีวิตที่ต้องการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้