วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  นโยบายและทิศทางองค์กร
   บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผสมผสานสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมการ
   เรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน ด้วยค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
   ค่านิยม 
   S P V I : Digital Experience And Solution For All Generations
     Service Excellence   :  ให้บริการด้วยความใส่ใจ สรรหาบริการที่ดี เพื่อชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Lifestyle)
     People   :  ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปด้วยกัน
     Value   :  ส่งมอบคุณค่า ให้แก่ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
     Integration   :  ผสมผสานสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบ Solution ที่มีคุณค่ากับทุกวัย

  วิสัยทัศน์    
     เป็นผู้นำโซลูชั่นและสร้างประสบการณ์สำหรับชีวิตยุคดิจิทัลให้กับทุกวัย
  พันธกิจ                   
    1. มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ต้องการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
    2. สร้างประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี สำหรับชีวิตประจำวันให้กับทุกวัย
    3. เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ในการช่วยวิเคราะห์ สร้างสรรค์ วางแผน ค้นหาความรู้
       แก้ปัญหา ทำงานร่วมกัน และนำเสนอผลงาน เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning)
    4. มุ่งพัฒนาบุคคลากร สร้างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงาน เพื่อมอบบริการอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้า พร้อมให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้
       แก่พนักงานให้ก้าวทันกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)