ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

  จุดเริ่มต้นกับ Apple
     เราเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนจําหน่ายคอมพิวเตอร์ Apple ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ในนามบริษัท เอส พี วี บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน
     3,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์จำหน่ายคอมพิวเตอร์ Apple เป็นหลัก ด้วยความความมุ่งมั่น และทุ่มเท โดยเน้นการให้บริการหลังการขาย ทำให้ได้
     รับรางวัล The Best Apple Dealer in Thailand จากบริษัท Apple Far East จำกัด ในปี 2534 บริษัทฯ ก็ได้รับความไว้วางใจจาก ลูกค้ากลุ่มบริษัท
     โฆษณาหนังสือพิมพ์ สํานักพิมพ์ หน่วยงานราชการ โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล โรงเรียนเอกชน และมหาวิทยาลัย ซึ่งทําให้บริษัทฯ มียอดขายสูงที่สุดใน
     บรรดาตัวแทนจําหน่ายทั้งหมดใน ประเทศไทยมาโดยตลอดจากการความมุ่งมั่น และทุ่มเททำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้
     จดทะเบียนบริษัทใหม่ ในนามบริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด ในปี 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท และสรรหาทีมงานที่แข็งแกร่งเข้ามา
     เสริมเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  เริ่มต้นร้านค้า Apple
     เริ่มต้นกับร้านค้า Apple สาขาแรกในปี 2537 ในนามร้าน MiniMac ที่พันทิพย์พลาซ่า ต่อมาเปิดสาขาที่ 2 ในนามร้าน Apple Centre ที่ห้าง IT Mall
     Fortune ในปี 2542 และเปิดสาขาที่ 3 ในนามร้าน Mac Studio ในปี 2546 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อร้าน MiniMac เป็น iShop ร้าน Apple Centre 
     เป็น iBeat by SPVi และร้าน Mac Studio เป็น iStuidio by SPVi และเป็นจุดเริ่มต้นร้าน iStudio by SPVi และ iBeat by SPVi สาขาต่อๆ มา 
     ซึ่งขยายสาขาอย่างต่อเนื่องตามความนิยมในสินค้า Apple

  การบริการหลังการขาย
     ด้วยความตั้งใจในการดูแลลูกค้า ประกอบกับสร้างความมั่นใจการใช้งานคอมพิวเตอร์ Apple ให้กับลูกค้า จึงได้เปิดศูนย์บริการภายใต้ชื่อ Smart Bar 
     ที่ห้าง IT Mall Fortune ในปี 2546 ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น Apple Authorized Service Provider ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการ และอะไหล่แท้
     ตามมาตรฐานของ Apple ด้วยช่างที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก Apple และเปิดสาขาต่อมาที่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ในปี 2551

  การเข้าสู่ตลาดการศึกษา
     ในปี 2551 ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดการศึกษา โดยเปิดร้านในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกในนาม U·Store by SPVi ที่ศูนย์หนังสือ 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต เพื่อนําเทคโนโลยีของ Apple แนะนําให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน พร้อมทั้งมีสินค้าราคา
     พิเศษสําหรับการศึกษา และเปิดสาขาต่อมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  
     ในปีเดียวกัน และได้ขยายสาขาร้าน U·Store ในมหาวิทยาลัยช้ันนําอย่างต่อเนื่อง

     นอกจากร้าน U·Store ในมหาวิทยาลัยช้ันนําแล้ว เรายังสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการเปิดห้องแล็บคอมพิวเตอร์ Apple ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
     พร้อมท้ังนำเสนอสร้างโครงการต่างๆ แก่สถาบันการศึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนด้านวิชาภาพยนตร์ ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
     (Smart Class Room) เป็นต้น

  ขยายฐานกลุ่มลูกค้า ด้วย Solution ต่างๆ
     เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบการพิมพ์ในปี 2000 เราได้รับแต่งต้ังเป็น Sole Distributor โดย บริษัท Electronics for Imaging (EFI) ซึ่งเป็นผู้พัฒนา
     โปรแกรมColor-proof XF เป็นโปรแกรมที่ใช้กันแพร่หลาย สำหรับระบบการจัดการสี (Color Management System) อีกทั้ง บริษัท เอปสัน 
     (ประเทศไทย) ยังแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องพิมพ์อิงค์เจทระดับโปร (Pro Series) นอกจากนั้นยังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่าย 
     X-Rite ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์วัดคุณภาพการพิมพ์ที่มีชื่อเสียง และยังเป็นตัวแทนจําหน่าย โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิตอล (Desktop Publishing)
     ของ Adobe และ บริษัท Quark ซึ่งช่วยให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการพิมพ์ และกราฟฟิค รวมทั้งยังมี
     สินค้าอุปกรณ์ต่อพ่วง, Software และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Net-work) ท้ัง Mac, PC หรือ Unix ด้วย
     
  การเติบโตของธุรกิจ
     จากความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจประกอบกับการเติบโตของตลาด Apple ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 จึงได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ไอที
     ซิตี้ จํากัด (มหาชน) จัดต้ังบริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด ขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 120,000,000 บาท และมีการโอนธุรกิจ ทรัพย์สินและพนักงาน
     ทั้งหมดจากบริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนจําหน่าย Apple ทั้งหมด มาที่บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์
     เพื่อการขยายธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

       ในปี 2556 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200,000,000 บาท พร้อมทั้งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
       ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “SPVi”

       ปัจจุบัน นอกจาก SPVi จะมีร้านจำหน่ายสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ Mac, iPad, iPod, iPhone และ Accessories ต่างๆ ในนามร้าน iStudio 
       by SPVi, iBeat by SPVi, iShop และ U·Store by SPVi แล้ว ยังได้เปิดร้านค้าใหม่ในนาม Mobi และได้รับสิทธิในการบริหารร้าน AIS จาก บริษัท
       แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด ในการเปิดร้าน AIS Shop by partner รวมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ศูนย์บริการ จาก Smart Bar เป็น 
       iCenter เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ Apple Premium Service Provider

       นอกจากนั้น ยังได้ขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มองค์กรอื่นๆ โดยการเปิดสาขา iSolution เพื่อเป็นสถานที่ให้ลูกค้าได้ทดลองเทคโนโลยีต่างๆ ที่ SPVi จำหน่าย
       ซึ่งไม่ใช่แค่สินค้า Apple เท่านั้น เช่น ระบบจัดการสี (Color Management System) ระบบฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อ กับ File Server
       ขององค์กร ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room Solution) รวมไปถึงระบบห้องประชุม (Smart Meeting Room) เป็นต้น
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้