การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เอกสารแนบลำดับที่ 1 

สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564

เอกสารแนบลำดับที่ 2 

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบลำดับที่ 3

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เอกสารแนบลำดับที่ 4 

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารแนบลำดับที่ 5 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เอกสารแนบลำดับที่ 6

นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เอกสารแนบลำดับที่ 7

หนังสือมอบฉันทะ


- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 

- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เอกสารแนบลำดับที่ 8 

แผนที่สถานที่ประชุม

เอกสารแนบลำดับที่ 9 

แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

1. แบบเสนอวาระการประชุม เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ก.

2. แบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ข.

3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แบบ ค

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้