การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

     บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการดําเนินธุรกิจให้เติบโตตามกรอบแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นไม่ใช่เพียงแค่ยืนอยู่ในระยะยาว แต่เป็นการยืนหยัดด้วยการวางรากฐานที่แข็งแกร่งและพร้อมจะเติบโตไปกับสังคมอย่างเกื้อกูลกัน รวมถึงอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว หากบริษัทฯ มีการดําเนินงานที่ดีบนรากฐานที่แข็งแกร่งและคํานึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว บริษัทฯ ก็จะสามารถดํารงกิจการเพื่อส่งมอบสินค้า บริการที่ดี และสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้แก่สังคมโดยรวมได้ในที่สุด

     เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการอันเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินงานในหัวข้อหลัก คือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน เพื่อให้การประกอบกิจการของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสาร กรอบแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับทุกส่วนงานได้เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ เพื่อก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกัน ผลักดันให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

  • ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 4 กิจกรรมหลัก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

   1. จัดหาสินค้า และบริการ
   2. การกระจายสินค้าและบริการ
   3. การตลาดและการขาย
   4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและบริการหลังการขาย

        เพื่อให้กิจกรรมหลักของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างราบรื่นบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของกิจกรรมสนับสนุนไม่น้อยไปกว่ากิจกรรมหลัก อาทิ กระบวนการจัดซื้อจัดหากระบวนการสรรหา พัฒนาและรักษาบุคลากร กระบวนการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศ กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Information Security & Cyber Security) เป็นต้น

   การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

   กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
   ความคาดหวัง
   การตอบสนองความคาดหวัง
   ช่องทางการมีส่วนร่วม
   ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
   - ผลประกอบการที่ดีและผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า

   - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

   - ความโปร่งใสของข้อมูล

   - การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามกำหนดเวลา

   - การดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกัน
   - ทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

   - เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมงานประชุมสามัญประจำปี และเชิญชวนให้ส่งคำถามและแสดงความเห็นในการประชุม

   - เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและทันเหตุการณ์ผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่น รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

   - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ โดยตรง
   - รายงานประจำปี

   - การประชุมผู้ถือหุ้น

   - ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

   โทร. 02-559-2901-10

   Email: ir@spvi.co.th

   Website: www.spvi.co.th
   พนักงาน- ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน

   - การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสม และเป็นธรรม

   - ปฏิบัติตามจริยธรรมด้านแรงงาน

   - ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

   - การพัฒนาความรู้

   - โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
   - บริหารจัดการผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

   - ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ด้วยความเท่าเทียม และเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

   -  ให้โอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

   - จัดอบรมและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

   - จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
   - การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่

   - การให้ข้อมูลกับพนักงาน

   - หน่วยรับเรื่องร้องเรียน

   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

   - ร้องเรียนโดยตรงกับผู้บริหาร ทางอีเมล์ companysecretary@spvi.co.th

   - การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
   ลูกค้า- การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่

   - การให้ข้อมูลกับพนักงาน

   - หน่วยรับเรื่องร้องเรียน

   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

   - ร้องเรียนโดยตรงกับผู้บริหาร ทางอีเมล์ companysecretary@spvi.co.th

   - การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
   - ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   - สินค้า Demo เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองก่อนตัดสินใจซื้อ

   - จัดกิจกรรมให้ความรู้ และเทคนิคการใช้สินค้าทั้งที่ร้านสาขา และ Webinar
   - การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ขณะให้บริการ

   - การอบรมและให้ความรู้และทักษะ ต่างๆ แก่ลูกค้า ทั้งที่ร้านสาขา และช่องทางออนไลน์

   - สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
   คู่ค้า- การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

   - การต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น

   - การปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า

   - การปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม

   -  การชำระหนี้ตรงตามเวลา
   - ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม

   - มีกระบวนการจัดซื้อที่ชัดเจน

   - แบ่งปันความรู้และมีการปรับปรุง

   เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ

   - ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า

   - มีการแข่งขันการค้าขายอย่างเสรี และเป็นธรรม

   - ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิต

   - มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม
   - การประชุมหารือและการสนทนา พูดคุย จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

   - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำในการ ปรับปรุงพัฒนา

  • ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

        บริษัทฯ คํานึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอก รวมถึงพิจารณาประเด็นที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้ดําเนินกระบวนการประเมินที่สําคัญ ด้านความยั่งยืน ดังนี้

   1. การระบุประเด็นที่สำคัญ บริษัทฯ รวบรวมประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาตามกรอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ภาวะการแข่งขัน ในตลาด ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
   2. จัดลำดับประเด็นที่สำคัญ บริษัทฯ นำประเด็นความยั่งยืนที่รวบรวมมาผ่านการคัดกรอง และลำดับประเด็นความสำคัญต่างๆ ตามสิ่งที่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดทำตารางระดับความสำคัญ
   3. การทบทวนประเด็นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประเด็นความยั่งยืนที่ผ่านการคัดกรอง และจัดลำดับประเด็นความสำคัญ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเสนอประเด็นที่ได้จากการจัดลำดับความ สำคัญให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนมีการติดตามและทบทวนกระบวนการประเมินความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ


ด้านสิ่งแวดล้อม
1. นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
2. การบริหารจัดการพลังงาน
3. การบริหารจัดการขยะ
ด้านสังคม
4. การดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
5. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
6. การเข้าถึงสินค้าและบริการ
7. พัฒนาชุมชนและสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
8. ผลประกอบการที่ดี มั่นคง
9. การบริการที่ดีและสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้ลูกค้า
10. ความคาดหวังของลูกค้าและความพึงพอใจ

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

 •      บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานด้วยการให้ความรู้ผ่านการสื่อสารและการรณรงค์ ให้พนักงานรู้จักถึงวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เช่น การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. คัดเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อลูกค้า
        จากการที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple มีสัดส่วนรายได้จากสินค้า Apple กว่า 90% ซึ่งผลิตภัณฑ์ Apple ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล และวัสดุหมุนเวียน สร้างจากพลังงานสะอาดจากผู้ผลิตที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้พลังงานน้อยลง

  2. ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
        บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการแยกขยะ และจัดเก็บในที่พักขยะโดยแยกเป็นขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง และให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บได้เห็นขยะแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน
        นอกจากนั้นจากการที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนศูนย์บริการ Apple อะไหล่เสียที่ผ่านการเปลี่ยนให้กับลูกค้าจะถูกส่งกลับไปยัง Apple เพื่อทำลายอย่างถูกวิธี

  3. ปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม
        โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2566 พนักงานของบริษัทฯ ได้อบรมหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจำนวน 6 ชม.

   • การลดการใช้พลังงาน
         บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อลดการใช้พลังงาน โดยกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานจากกระบวนการปฏิบัติงาน ของตนเองผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท เช่น การปิดไฟและถอดปลั๊กหลังเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวันลดเวลาชั่วโมงของการเปิดเครื่องปรับอากาศ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้หลอดประหยัดพลังงานทั้งในร้านสาขาและออฟฟิศสำนักงานใหญ่ จัดประชุมทางไกลผ่าน Video conference เพื่อทดแทนการเดินทางไปประชุม เป็นต้น บริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำ ในปี 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดการใช้พลังงานดังนี้

   • การลดการใช้ทรัพยากร บริษัทฯ ได้ดำเนินการ และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลดใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้แก่

    • ยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในร้านค้าของบริษัทฯ เปลี่ยนเป็นใช้ถุงผ้าใส่สินค้าให้ลูกค้าแทน โดยในปี 2566 สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ 93,600 ใบ

    • เลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวและใช้ตลับหมึกพิมพ์ ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม

    • คัดแยกขยะ เพื่อให้ง่ายต่อการนำขยะบางประเภทกลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์สินค้า พสาสติก เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด โดยในปี 2566 คัดแยกขยะได้ 6,792.4 กิโลกรัม

    • จัดการสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ โดยจำหน่ายซากให้กับร้าน Recycle ทดแทนการทิ้งทำลายไปเฉยๆ

    • ใช้ระบบ E-Tax ในการออกใบกำกับภาษี ทำให้ลดปริมาณการใช้กระดาษอย่างน้อย 236,050 ใบ รวมทั้งประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

 •      บริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่า และความสำคัญของพนักงาน โดยเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการนำพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืน พร้อมกับให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับ การมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตลอดจนสังคมวงกว้าง

  • การดูแลและพัฒนาบุคลากร
        บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำงาน มีจรรยาบรรณและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
        ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรม ทั้งการจัดอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยในปี 2566 ผู้บริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 51.09 ของลูกจ้างเฉลี่ยในระหว่างปี ซึ่งครบตามสัดส่วนหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างเฉลี่ยและมีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด 1,686 ชั่วโมงต่อปี คิดเฉลี่ยเป็น 6 ชั่วโมง/คน/ปี
        นอกจากนั้นบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพพนักงานที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร โดยการจัดให้มีการอบรมหลักสูตร Leadership กับพนักงานกลุ่ม Talent

  • ความปลอดภัยชีวอนามัย
        บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีและคำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย จึงจัดให้มีการประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน และบริษัทฯ ยังได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษสำหรับพนักงานตลอดจนมีการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี และคำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การหยุดงาน ในปี 2566 พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เท่ากับศูนย์

  • การเคารพสิทธิมนุษยชน
        บริษัทฯ ยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและนำมาใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ความทุพพลภาพ และไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจในส่วนความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทแรงงาน หรือมีประเด็นที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

  • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
        บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

   1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้เกียรติ

   2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

   3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

   4. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

   5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

   6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน อย่างเคร่งครัด

   7. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ความมั่นคงในหน้าที่การงานของ พนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

   สถิติด้านพนักงานปี 2566


  • การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
        บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม โดยครอบคลุมในเรื่องของการดูแล ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ โดยได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.spvi.co.th/code-of-conduct

  • การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
        บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และปลอดคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ คือ การให้ของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง กับภาครัฐ การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

  • ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
        บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีมุ่งเน้นการทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

   1. มุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้า และพัฒนาบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
   2. จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
   3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
   4. จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

        จากการที่บริษัทฯ มีศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับแต่งตั้งเป็น Authorized Apple Service Provider จาก Apple จะได้รับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน โดยปี 2566 บริษัทฯ มีผลความพึงพอใจของลูกค้าเฉลี่ยร้อยละ 91.89

  • การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
        บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทฯ อยู่รอดและเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดีบริษัทฯ จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

   1. มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้แก่ทุกเพศทุกวัย
   2. ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม

        นอกจากนั้นในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และบุคลากรทางด้านการศึกษา ตลอดจนเยาวชนและผู้ปกครอง อันได้แก่

   • โครงการ Learning with iPad เพื่อให้ครูสามารถใช้ iPad ประยุกต์ในการสอนกับโรงเรียน และนักเรียนใช้ iPad ประกอบการเรียนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนมารดานฤมล โรงเรียนเทพลีลา เป็นต้น
   • โครงการ Learning with Mac เพื่อให้ครูสามารถใช้ Mac ประยุกต์ในการสอนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

        นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการของมูลนิธิสร้างเสริมไทย ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดภูมิปัญญา ได้แก่ โครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เด็กพิการและด้อยโอกาส ได้แสดงความสามารถให้สังคมได้รับรู้ด้วยการถ่ายทอดความฝัน ความหวังและจินตนาการที่มีผ่านปลายพู่กัน รวมทั้งเข้าร่วมบริจาคกับสภากาชาดไทย

        ตลอดจนเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Gym 2023 ภายใต้แนวคิด Idea to I-done ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจ ให้แก่นักธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise:SE) ได้ดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหมายให้นักธุรกิจเพื่อสังคมมีส่วนในการดูแล แก้ไข สังคม ไม่ว่าจะเป็นมิติ ด้านเกษตรกรรม กลุ่มผู้เปราะบาง ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายผลลัพท์ทั้งทางธุรกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยคุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเป็นโค้ชจิตอาสาให้แก่ บริษัท สานนรา ธุรกิจเพื่อชุมชน จำกัด ด้วยระยะเวลา 11 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 22.30 ชม.

        บริษัท สานนรา ธุรกิจเพื่อชุมชน จำกัด เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่แก้ไขปัญหาด้านพัฒนาชุมชน ด้วยการใช้ทักษะและกระบวนการออกแบบมาพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนเพื่อช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน โดยคุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล ได้เข้าให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการวางแผนธุรกิจตลอดโครงการทั้งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางออนไลน์ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจแก่ SE ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งในด้านการปรับ Business model ด้านบัญชีการเงิน ด้านการขายและการตลาด ส่งผลให้ SE ได้เพิ่มพูนทักษะ ศักยภาพ และ แนวคิดต่าง ๆ จากธุรกิจขนาดใหญ่นำไปปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดต่าง ๆ และนำไปต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการขยายธุรกิจพร้อมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมต่อไป

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ

 •      บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจผ่านการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้สินค้าและบริการ ผ่านร้านค้าของบริษัทฯ ที่จะมีสินค้า Demo ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งาน รวมทั้งลูกค้าสามารถเข้าร่วมเรียนรู้พร้อมทดลองการใช้งานคุณสมบัติอื่นๆ ของสินค้ากับเจ้าหน้าที่สาธิตสินค้าได้ที่ร้าน iStudio by spvi โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบตารางการสาธิตได้ล่วงหน้าที่ https://www.istudiobyspvi.com/demo-workshop นอกจากนั้นยังมีเวิร์กช็อปกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ กับกิจกรรม Yes i Can WORKSHOP เป็นประจำทุกเดือน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้