การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

     บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการดําเนินธุรกิจให้เติบโตตามกรอบแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นไม่ใช่เพียงแค่ยืนอยู่ในระยะยาว แต่เป็นการยืนหยัดด้วยการวางรากฐานที่แข็งแกร่ง และพร้อมจะเติบโตไปกับสังคมอย่างเกื้อกูลกัน รวมถึงอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว หากบริษัทฯ มีการดําเนินงานที่ดีบนรากฐานที่แข็งแกร่ง และคํานึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว บริษัทฯ ก็จะสามารถดํารงกิจการเพื่อส่งมอบสินค้า บริการที่ดี และสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้แก่สังคมโดยรวมได้ในที่สุด

     เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับแนวทางการด้านเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการอันเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมประเด็น ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินงานในหัวข้อหลัก คือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนเพื่อให้การประกอบกิจการของ
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสาร กรอบแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับทุกส่วนงานได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญ เพื่อก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกัน ผลักดันให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

 • ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

       การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 4 กิจกรรมหลัก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

   1. จัดหาสินค้า และบริการ

   2. การกระจายสินค้าและบริการ

   3. การตลาดและการขาย

   4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและบริการหลังการขาย

 

     เพื่อให้กิจกรรมหลักของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างราบรื่นบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของกิจกรรมสนับสนุนไม่น้อยไปกว่ากิจกรรมหลัก อาทิ กระบวนการจัดซื้อจัดหา กระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากร กระบวนการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศ กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Information Security & Cyber Security) เป็นต้น

 • การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียความคาดหวังการตอบสนองความคาดหวังช่องทางการมีส่วนร่วม

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

- ผลประกอบการที่ดีและผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า 

- มีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

- ความโปร่งใสของข้อมูล 

- การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามกำหนดเวลา 

- การดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกัน 

- ทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน 

- เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมงานประชุมสามัญประจำปี และเชิญชวนให้ส่งคำถามและแสดงความเห็นในการประชุม

- เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและทันเหตุการณ์ผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่น รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ โดยตรง 

- รายงานประจำปี 

- การประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ 

โทร. 02-559-2901-10 

Email : ir@spvi.co.th 

Website : www.spvi.co.th 

พนักงาน

- คุณภาพของสินค้า และการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย 

- ราคาของสินค่าและบริการมีความเหมาะสม 

- ได้รับข้อมูลคุณสมบัติของสินค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขายถูกต้อง

- ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สินค้า Demo เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองก่อนตัดสินใจซื้อ

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ และเทคนิคการใช้สินค้าทั้งที่ร้านสาขา และWebinar

- การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ขณะให้บริการ 

- การอบรมและให้ความรู้และทักษะ ต่างๆ แก่ลูกค้า ทั้งที่ร้านสาขา และช่องทางออนไลน์

- สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

คู่ค้า

- การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

- การต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า

- การปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม

- การชำระหนี้ตรงตามเวลา"

- คุณภาพของสินค้า และการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย 

- ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม 

- ได้รับข้อมูลคุณสมบัติของสินค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขายถูกต้อง

- การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ขณะให้บริการ 

- การอบรมและให้ความรู้และทักษะ ต่างๆ แก่ลูกค้า ทั้งที่ร้านสาขา และช่องทางออนไลน์

- สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

คู่ค้า

- การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

- การต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน 

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า 

- การปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม 

-  การชำระหนี้ตรงตามเวลา

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม

- มีกระบวนการจัดซื้อที่ชัดเจน

- แบ่งปันความรู้และมีการปรับปรุง 

- เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ

- ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า

- มีการแข่งขันการค้าขายอย่างเสรี และเป็นธรรม 

- ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิต

- มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม 

- การประชุมหารือและการสนทนา พูดคุย จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำในการ ปรับปรุงพัฒนา 

ชุมชน สังคม

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคม 

- การจ้างงาน 

- จ้างแรงงานท้องถิ่นในจังหวัดที่มีร้านสาขา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน 

- การมีส่วนร่วมกับชุมชน ผ่านการจ้างงาน 

- กิจกรรมของโรงเรียน และมหาวิทยาลัย

- ร้านค้าของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในแต่ละมหาวิทยาลัย 


การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

     บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานด้วยการให้ความรู้ผ่านการสื่อสาร และการรณรงค์ ให้พนักงานรู้จักถึงวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เช่น การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 1. คัดเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อลูกค้า

 2. ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

 3. ปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การลดการใช้พลังงาน
       บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อลดการ ใช้พลังงาน โดยกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานจากกระบวนการปฏิบัติงาน ของตนเองผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท เช่น การปิดไฟและถอดปลั๊กหลังเลิกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวันลดเวลาชั่วโมงของการเปิดเครื่องปรับอากาศ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้หลอด ประหยัดพลังงานทั้งในร้านสาขาและออฟฟิศสำนักงานใหญ่ จัดประชุมทางไกลผ่าน Video conference เพื่อทดแทนการเดินทางไปประชุม เป็นต้น
       บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  ภายใต้เป้าประสงค์ SDG Goals ข้อ13 Climate Action ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ และ ข้อ 17 Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
       ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้ได้ป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ผ่านโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect  ถือเป็น Collaboration Platform  เป็นการระดมทุนเพื่อสร้างป่าอย่างแท้จริง  การสนับสนุนได้สร้างผลสำเร็จเกิดพื้นที่ป่า และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนที่ยั่งยืน ด้วยการปลูกป่า ณ ป่าชุมชนบ้านอ้อย บ้านบุญเริง ต.บ้านเวียง อำเภอร้องกวาง .จังหวัดแพร่  จำนวน 1 ไร่ 200 ต้น  ซึ่งจะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ 1,800 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
       นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เริ่มโครงการ “Closed Loop เปลี่ยนยูนิฟอร์มเก่า ให้กลายเป็นเสื้อผ้าใหม่” โดยการนำเสื้อยูนิฟอร์มเก่าไปผลิตเป็นเสื้อใหม่ 100 ตัว ทำให้สามารถลดการใช้น้ำได้ 13,736 ลิตร ประหยัดการใช้พลังงานไป 1,248 กิโลวัตรต่อชั่วโมง และช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 เท่ากับ 208 กิโลกรัม

 • การลดการใช้ทรัพยากร
       บริษัทฯ ได้ดำเนินการ และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลดใช้ทรัพยากรหรือการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

  • ร่วมรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติกในร้านค้าของบริษัทฯ

  • เลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวและใช้ตลับหมึกพิมพ์ ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม

  • คัดแยกขยะ เพื่อให้ง่ายต่อการนำขยะบางประเภทกลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์สินค้า พสาสติก เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด

  • จัดการสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ โดยจำหน่ายซากให้กับร้าน Recycle ทดแทนการทิ้งทำลายไปเฉยๆ


การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

     บริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่า และความสำคัญของพนักงาน โดยเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการนำพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืน พร้อมกับให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับ การมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตลอดจนสังคมวงกว้าง

 • การดูแลและพัฒนาบุคลากร
       บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำงาน มีจรรยาบรรณและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
       ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรม ทั้งการจัดอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยในปี 2565 ผู้บริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 51.25 ของลูกจ้างเฉลี่ยในระหว่างปี ซึ่งครบตามสัดส่วนหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างเฉลี่ย และมีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด 1,674 ชั่วโมงต่อปี คิดเฉลี่ยเป็น 6 ชั่วโมง/คน/ปี

 • ความปลอดภัยชีวอนามัย
       บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมในการทําางานที่ดี และคำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย จึงจัดให้มีการประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน และบริษัทฯ ยังได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษสำหรับพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมในการทําางานที่ดี และคำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การหยุดงาน ในปี 2565 พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เท่ากับ

 • การเคารพสิทธิมนุษยชน
       
  บริษัทฯ ยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชน และนำมาใช้เป็นแนวความคิดหลัก ในการขับเคลื่อนองค์กร  โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพการ สมรส ความทุพพลภาพ และไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจในส่วนความรับผิดชอบต่อพนักงาน

 • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
       
  บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

  1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้เกียรติ

  2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

  3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

  4. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

  5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

  6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน อย่างเคร่งครัด

  7. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ความมั่นคงในหน้าที่การงานของ พนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

 • การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
       บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม โดยครอบคลุมในเรื่องของการดูแล ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ โดยได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  https://www.spvi.co.th/code-of-conduct

 • การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
       บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ คือ การให้ของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน  และคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

 • ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
       
  บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีมุ่งเน้นการทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

  1. มุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้า และพัฒนาบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า

  2. จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
  3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

  4. จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
       บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทฯ อยู่รอดและเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดีบริษัทฯ จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

  1. มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้แก่ทุกเพศทุกวัย

  2. ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม    

       นอกจากนั้นในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และบุคลากรทางด้านการศึกษา ตลอดจนเยาวชนและผู้ปกครอง อันได้แก่

  • โครงการ Learning with iPad เพื่อให้ครูสามารถใช้ iPad ประยุกต์ในการสอนกับโรงเรียน และนักเรียนใช้ iPad ประกอบการเรียน กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก

  • โครงการ Learning with Mac เพื่อให้ครูสามารถใช้ Mac ประยุกต์ในการสอนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

       นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการของมูลนิธิสร้างเสริมไทย ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดภูมิปัญญา ได้แก่ โครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เด็กพิการและด้อยโอกาส ได้แสดงความสามารถให้สังคมได้รับรู้ด้วยการถ่ายทอดความฝัน ความหวังและจินตนาการที่มีผ่านปลายพู่กัน รวมทั้งเข้าร่วมบริจาคกับสภากาชาดไทย
       ตลอดจนเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Gym 2022 ภายใต้แนวคิด Idea to I-done ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจ ให้แก่นักธุรกิจเพื่อสังคม  (Social Enterprise) ได้ดำเนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหมายให้นักธุรกิจเพื่อสังคมมีส่วนในการดูแล แก้ไข สังคม ไม่ว่าจะเป็นมิติ ด้านเกษตรกรรม กลุ่มผู้เปราะบาง ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายผลลัพท์ทั้งทางธุรกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน  โดยคุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเป็นโค้ชจิตอาสา ได้แก่
       บริษัท พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาชุมชน ทำฟาร์มเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศชุมชน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยได้เข้าร่วมให้คำปรึกษา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแบบเจาะลึกในด้านการบริหาร ขยายโมเดลของธุรกิจ และการนำหลักการกลยุทธ์การตลาด เข้ามาอยู่ในแผนการทำงานของ บริษัท พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ฟาร์ม จำกัด เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาการบริหารธุรกิจ ส่งผลให้บริษัท พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ฟาร์ม จำกัดได้เรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดต่างๆ และนำไปต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ นำไปปรับรูปแบบหรือการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้