สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ในรอบปี 2565 บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยในครึ่งปีแรกยังมีการระบาดของโรคโควิดอย่างหนัก ทำให้เกิดการชะงักงันของธุรกรรมในภาคเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่งผลกระทบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระดับหนึ่ง ประกอบกับการเกิดปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปซึ่งส่งผลให้เกิด การหยุดชะงักในด้านการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม มีปัญหาอย่างรุนแรงด้าน Supply chain ตลอดจนการขาดแคลนวัตถุดิบ ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าโดย เฉพาะสินค้า Computer chip อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ประเทศไทยซึ่งมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากความจำ เป็นที่ต้อง ปิดประเทศ การหยุดชะงักของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสันทนาการนี้ส่งผลกระทบต่อรายได้และการจับจ่าย ใช้สอยของภาคประชาชนอย่างมาก

อย่างไรก็ตามในครึ่งหลังของปี 2565 การระบาดของโควิด-19 เริมเบาบางลงและรัฐบาลเริ่มเปิดประเทศ ส่งผลให้ธุรกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกได้กลับมาทยอยดำเนินการและมีการปรับตัวใน ระหว่าง ช่วงเวลาวิกฤตดังกล่าว จากการปรับนโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาครัฐส่งผลให้ ธุรกรรม ในภาคส่วนต่างๆของประเทศค่อยฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ จึงส่งผลให้การประกอบการของบริษัทฯ ในครึ่งปีหลังมีการปรับตัวสูงขึ้นทั้งยอดขายและผลกำไรอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับนโยบายของบริษัทที่มุ่งขยายตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายให้ตรงตามความต้องการและทิศทางของตลาดที่ มุ่งเน้นในการใช้เทคโนโลยีช่วยในการสนับสนุนการประกอบการทุกขันตอน บริษัทฯ ได้ทำการคัดเลือกประเภทสินค้าและการส่งเสริม การขายตามแนวโน้มของตลาดและกลุ่มลูกค้า ได้เร่งดำเนินการขยายตลาดและเปิดสาขาในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ในขณะเดียวกันก็มีการควบคุม ต้นทุนให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม จากยุทธศาสตร์การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นก็ได้ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการ ที่ดี ยังคงระดับยอดขายและมีผลกำไรใกล้เคียงกับผลประกอบการในปี 2564 และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

บริษัทฯ คาดว่าหากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2564 อีกทั้งรัฐบาลยังคงนโยบายทีจะสนับสนุนและผลักดันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างต่อเนืองต่อไป  อันจะส่งผลให้มีการ ขยายการใช้เทคโนโลยีในทุกภาคส่วนแล้ว บริษัทฯ ก็มีความพร้อมที่จะเติบโตไปกับความก้าวหน้าของประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีสินค้า มีพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนมีจุดขายทั่วประเทศ และช่องทางการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อม จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ในท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ตลอดจนพันธมิตรทาง ธุรกิจ ที่ได้ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งได้ให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ คณะผู้บริหารขอให้ความมั่นใจและยืนยันว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความ รอบคอบ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล จะมีการส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนควบคู่ไปกับประเทศไทย เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนตลอดไป
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้