เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

        ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ทั่วโลกได้เผชิญกับปัญหาโรคระบาดอย่างร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ประเทศไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงต่อภัยพิบัติดังกล่าว การดำเนินธุรกิจ ติดต่อสื่อสารต้อง หยุดชะงักไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลาหนึ่ง ทำให้การดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย บริษัทฯ เองก็ได้รับผลกระทบทางธุรกิจโดยตรงอย่างรุนแรงทั้งในด้านการขาย การส่งมอบสินค้าและบริการ การบริหารงานประจำวัน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการดำเนินการในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการจัดหา ส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้า ตลอดจนแนวทางด้านการตลาดและการบริหารจัดการโดยได้ให้ความสำคัญกับช่องทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ในทุกระดับในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างดียิ่ง นอกเหนือจากการควบคุม ดูแลค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในทุกด้านอย่างเคร่งครัด
       
        จากการเสียสละ ทุ่มเท ร่วมมือของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากมาได้ด้วยดี ประกอบกับการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบธุรกิจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำงาน การศึกษา การสั่งซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคจากที่พักอาศัยตลอดจนการทำธุรกรรมทางการเงิน การธนาคาร การจับจ่ายใช้สอย ซึ่งจำเป็นที่ต้องอาศัยอุปกรณ์เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นตัวกลางที่สำคัญยิ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นช่องทางและโอกาสที่เอื้ออำนวยให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างดีโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2563
       
        นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ในการให้ความสำคัญในทาง ตลาดการศึกษาที่บริษัทฯ ดำเนินการต่อเนื่องมาระยะหนึ่งรวมทั้งการขยายช่องทางทางการตลาดผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีส่วนส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงอีกด้วย 
       
        จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่น่าพอใจ ในท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่ท้าทาย ในปีที่ผ่านมาโดยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับผลการประกอบการในปี 2562 ทั้งนี้จากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,634.97 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2562 ร้อยละ 0.69 และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวม 73 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 3.16 โดยมีกำไรต่อหุ้น 0.18 บาทลดลงจากปี 2562 เพียงหุ้นละ 0.01 บาท
       
        ท้ายสุดนี้คณะกรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ และพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในทุกด้านของบริษัทฯ ตลอดจนให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯตลอดมา ทางคณะผู้บริหารขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจ ด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีโดยจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคมของประเทศไทยเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นตลอดไป
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)