นโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขัน อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบขึ้น โดยได้กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operation Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) และด้านการตลาด (Marketing Risk) เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับแผนกลยุทธิ์ของบริษัทฯ

  โดยรายละเอียดของแต่ละความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวแบ่งตามประเภทของความเสี่ยงสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operation Risk) : ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่เพียงพอ หรือความล้มเหลวของกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือจากเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย และผลกระทบต่อชื่อเสียงอันเกิดจากความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

2. ความเสี่ยงด้านการด้านการเงิน (Financial Risk) : ครอบคลุมความเสี่ยงจากผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตาม เป้าหมายจากสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อผลการดำเนินงาน และงบการเงินของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดสภาพคล่อง ความเพียงพอ และทันกาลของเงินทุนที่จะใช้

3. ความเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk) : ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขัน ความเสี่ยงจากการออกสินค้ารุ่นใหม่
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้