นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ยึดมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีบริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยตระหนักว่าการให้สินบนหรือการคอร์รัปชั่นนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ทําลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ จึงได้จัดทํา“นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด

  คํานิยาม
“คอร์รัปชั่นCorruption)”( หมายถึง การให้/รับสินบน หรือการให้/รับทรัพย์สิน เงินทองรวมทั้งประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลหรือ หน่วยงานดังกล่าวละเว้นการปฎิบัติหรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ส่วนตนที่ไม่เหมาะสม

  วัตถุประสงค์
1.กําหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ และพนักงาน ดําเนินการหรือกระทําการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อการบริหารจัดการที่ดี

2.เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดําเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ
1.กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังต่อรูปแบบการคอร์รัปชั่นดังนี้

1.1 ของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรอง

(1) บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสําคัญที่จะนํามา  ซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถให้/รับของขวัญ และค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรองได้ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม โดยการรับ หรือให้นั้นจ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการรับหรือให้ดังกล่าวต้องทําด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้

(3) ของขวัญที่อาจรับได้ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด

(4)บริษัทฯไม่ได้มีข้อห้ามในการจัดทําของขวัญที่มีตราสัญลักษณข์องบริษัทฯตราบใดที่การให้ของขวัญแก่บุคคลหรือ หน่วยงานนั้นมีเหตุอันควร และสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ ⅓

(5)กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญจากลูกค้าคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ลําเอียง หรือลําบากใจ หรือ เป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

1.2  การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง

(1) บริษัทฯสนับสนุนให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานมีอํานาจในการใช้สิทธิทางการเมืองของตนเองตามครรลอง ของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทํางานและใช้ทรัพยากรของตนเองเท่านั้น

(2) บริษัทฯมีนโยบายไม่ช่วยเหลือสนับสนุนพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองหรือนักการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 1.3  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

(1) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการให้หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อ งานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อสงสัยโดยสุจริตหรือพบเห็นการกระทําที่เข้าข่า คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุ ที่รับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆ

(3)บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที บริษัทฯ จึงกําหนดเป็นมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการ ทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในนโยบายฉบับนี้

  มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จําเป็นโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สั่งพักงาน เลิกจ้าง หรือกระทําการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็น เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

  ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือรียนการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรือข้อร้องเรียนดําเนินการได้ดังนี้
(1)  ส่งโดยตรงที่เลขานุการบริษัท 
บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด(มหาชน)
1213/58-59 ซอยลาดพร้าว94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร10310 
หรือ Email : companysecretary@spvi.co.th

(2) ส่งโดยตรงที่แผนกตรวจสอบภายใน นางสาวยุพา เบญจวิกรัย 
บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด(มหาชน)
213/58-59 ซอยลาดพร้าว94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร10310 
หรือ Email : yupa@spvi.co.th

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy