คำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามคำร้องของท่าน  โปรดกรอกรายละเอียดในคำขอนี้ให้ครบถ้วน และยื่นคำขอนี้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ

1. เมื่อเจ้าของข้อมูลแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิถอนความยินยอม บริษัทฯ จะระงับการเก็บรวบรวม ใช้  และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่อาศัยความยินยอมของเจ้าของข้อมูลเป็นฐานในการประมวลผล และบริษัทฯ จะแจ้งให้ตัวแทน และ/หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระงับการดำเนินการดังกล่าวตามที่กฎหมาย  ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

2. การถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล   ที่ได้ดำเนินการไปแล้วบนฐานความยินยอมนั้น ทั้งนี้ การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ   การได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือการดำเนินการอื่นใดระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ จะเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในคำขอหรือใช้ประกอบคำขอนี้ เพื่อการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล และเก็บไว้เป็นหลักฐาน

4. บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ หรือเอกสารประกอบการยื่นคำขอนั้นไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง

5. บริษัทฯ อาจใช้สิทธิปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 


Supported file types and file is not more than MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy