การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 1 

สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 

รายงานประจำปี 2562

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4 

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6

นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 7

หนังสือมอบฉันทะ


- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 

- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 8 

แผนที่สถานที่ประชุม

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 9 

แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาตของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฯ เป็นการล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอที่บุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

1 .แบบเสนอวาระการประชุม เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ก.

2. แบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ข.

3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ฯ แบบ ค.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)